"Loading..."

Gestió de compra energètica

Ajudem a dissenyar una gestió de compra energètica òptima, en funció de les necessitats del client i de la situació dels mercats energètics.

Per definir una gestió de compra òptima cal consensuar les necessitats, l'anticipació en la compra, la planificació i l'elecció del proveïdor d'energia. Tot això, amb la finalitat de decidir una estratègia amb el balanç més convenient de preus i control de riscos.

SERVEIS GESTIÓ DE COMPRA ENERGÈTICA:
Estratègia de contractació energètica electricitat, gas i CO2 (gestió del risc)

Desenvolupem una estratègia de contractació individualitzada de subministrament que s'adapti a l'estructura de cada client i que permeti minimitzar el cost de la factura elèctrica, gestionant en tot moment els riscos del mercat, estudiant els productes existents i actuant com a intermediaris en la negociació amb les empreses comercialitzadores.

El desenvolupament de l'estratègia de contractació està basada en un model propi, que ens permet oferir a cada client la total seguretat que obtindrà els millors resultats en gestionar la seva energia.

El primer pas és la definició d'una estratègia adequada d'aprovisionament adaptada a les necessitats de cada companyia, analitzant els diferents tipus de producte existents al mercat.

Atenent als paràmetres definits, estudiem cada tipus de producte i els seus costos energètics associats amb índexs oficials, estimant l'impacte de l'evolució dels mercats en el seu compte de resultats.

Després d'una rigorosa i profunda anàlisi dels mercats energètics a curt i a llarg termini, preparem els requeriments per a la sol•licitud d'ofertes de subministrament i coordinem les negociacions per a la contractació del subministrament amb les companyies energètiques. El nostre objectiu és aconseguir a cada moment la millor oferta del mercat.

Finalment, es pren la decisió estratègica on convergeixen tots els interessos proposats pel client.

Negociació contractes electricitat, gas i CO2

Ens encarreguem de la negociació dels contractes elèctrics que permetrà un estalvi de temps i elaborem i enviem la petició d'ofertes a les comercialitzadores. Després de la recepció de totes les ofertes, seguim els següents passos:

  • Anàlisi i avaluació de les ofertes rebudes
  • Validació de les clàusules contractuals
  • Informe de resultats
  • Elecció per part del client

Pressupost de costos energètics anual (Gestió de compra / gestió de costos)

Per a cada client, és necessari realitzar un pla energètic anual que permeti el coneixement anticipat dels costos anuals. Pressupostar el cost de l'energia pot ser una tasca de difícil projecció per als consumidors energètics.

Hem desenvolupat un model de previsió de pressupost de costos energètics. Amb una metodologia pròpia, calcula la previsió correcta dels costos anuals energètics, evitant així qualsevol imprevist.

La gestió de compra multiclic o assegurament de posicions a llarg i curt termini dins del pressupost anual permet obtenir una potent eina, tant de minimització com de previsió de costos.

Una vegada definida l'estratègia i el pla energètic anual, ens encarreguem diàriament d'implementar l'estratègia. El nostre equip de professionals s'encarrega en tot moment de mantenir el client informat dels canvis i execucions per assegurar una correcta gestió.

Seguiment continu de mercat

Fem especial atenció als mercats “spot”, mercats de futur, mercats europeus d'electricitat, mercats de gas i tipus de canvi, per poder enviar un report periòdic dels mercats energètics i disposar de tota la informació necessària per a la presa de decisions.